Price: £100.00 - £199.99, Tube Size: 13" Tubes | Kontio Tyres