Price: £100.00 - £199.99, Tube Size: 15" Tubes | Kontio Tyres