Tube Size: 13" Tubes, Width: 185/80 | Kontio Tyres