Tube Size: 14" Tubes, Width: 215/75 | Kontio Tyres