Tube Size: 15" Tubes, Width: 215/75 | Kontio Tyres