Brand: Avon Tyres, Tyre Size: 640-15 | Volvo

avonsupersafety64015uk